Cotton prices to remain high throughout 2021/22 season: ICAC- TextileToday